ข่าว

2019-01-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562


2018-12-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุภัทร์ตรา พันธุ์โยธา ถึงบ้านนายควง สุดสม
2018-12-13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงทรงถ้วยเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 7
2018-11-26 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 7
2018-11-20 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ 7 บริเวณบ้านนายสายบัว สง่าแสง
2018-10-09 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านยาง-บ้านคลองยาง หมู่ที่ 10
2018-09-05 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญ
2018-09-04 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลองชลประทาน 6+ ขวา 5 ซ้าย บริเวณหน้าโครงการบ้านพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง
2018-09-04 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง
2018-09-03 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ิ 2 เริ่มจากหอถังประปา บ้านนายกบุญมี สอนพ่วง ถึงชุมชนบ้านหนองไม้แดง รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.บ้ายาง
2018-09-03 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำของหอถังประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาปราสาทชัย หมู่ที่ 7
2018-08-31 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานโครงการสำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายชุบ แซ่ลี้
2018-08-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดื้อวัสดุการศึกษา
2018-08-27 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10
2018-08-27 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ
2018-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครถุภัณฑ์ เลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด)
2018-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
2018-08-27 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ
2018-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณ์เครื่องพิมพ์ ชนิด LED
2018-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ
2018-08-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 86-8972 นครปฐม
2018-08-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
2018-08-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญ จำนวน 5 แห่ง
2018-08-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๗้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 8
2018-08-17 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัววี บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ใจซื่อ ถึงบ้านนางรัตนา ใจซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-16 ยกเลิกประกาศประกวดราคา
2018-08-16 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 19 บ่อ และรางระบายน้ำรูปตัววี ระยะทางรวม 183 เมตร หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายสุรินทรื ใจชื่อ ถึงบ้านนางรัตนา ใจซื่อ
2018-08-09 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 ต.บ้านยาง
2018-08-07 ประชาสัมพันธ์การเปิิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่4 ตำบลบ้านยาง
2018-08-07 ประชาสัมพันธ์การเปิิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่3 ตำบลบ้านยาง (วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค)
2018-08-06 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 2 รายการ
2018-08-03 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
2018-08-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว 8251 นครปฐม (กู้ชีพ)
2018-07-31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-0328 นครปฐม
2018-07-31 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสือประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 10 รายการ
2018-07-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัครซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
2018-07-13 ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลเพื่อปฎิบัติงานกองช่าง 1 อัตรา
2018-07-13 ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1033 นครปฐม
2018-07-10 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้านต้นมะเกลือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง
2018-07-09 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
2018-07-05 การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เลา การตรวจรับงานจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านยาง จำนวน 4 หมู่ลบ้าน 14 สายทาง
2018-07-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา
2018-06-29 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2561
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 5744 นครปฐม
2018-06-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 26 รายการ
2018-06-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ
2018-06-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุออุปกรณ์สำหรับการสำรวจภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาาีและทะเบียนทรัพย์สิน
2018-06-20 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อตู้ลำโพรงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ จำนวน 2 ตู้
2018-06-06 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
2018-06-04 การประชาสัมพันกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมูบ้าน หมู่ที่7
2018-06-04 การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ศาลาปราสาทชัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง
2018-06-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2018-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2018-05-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนตืหมายเลขทะเบียน กฉ 1033 นครปฐม
2018-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ศาลาปราสาทชัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง
2018-05-15 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซ๊ซี ฯลฯ
2018-05-11 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
2018-05-09 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2561
2018-05-08 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณทางเข้าไร่นางสาวทองเจือ ไร่ทองรุ่งโรน์
2018-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
2018-04-30 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤาภาคม 2561
2018-04-25 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
2018-04-11 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2561
2018-03-20 ประกาศประชาสัมพันธ์การ กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียม ชิ่วเกษร ถึง บ้านนายควง สุดสม หมูที่ 6 ตำบลบ้านยาง
2018-03-14 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
2018-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเจียม ซิ่วเกสร ถึงบ้านนายควง สุดสม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง
2018-03-09 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2018-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซ่ีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-02-21 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน
2018-02-09 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
2017-12-29 ประกาศผู้ชนะ
2017-12-29 ประกาศผู้ชนะ
2017-12-29 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2561
2017-12-28 ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2561
2017-12-28 ประกาสผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2561
2017-11-29 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
2017-10-27 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 500,000
2017-07-17 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
2017-07-17 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
2017-07-07 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
2017-05-31 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2017-05-23 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
2017-05-08 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านยาง วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
2017-05-04 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
2017-04-19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 19 เมษายน 2560
2017-01-06 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตำบลบ้านยาง
2016-09-19 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ ม.5 วันที่ 19 กันยายน 2559
2016-08-18 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2 วันที่ 18 สิงหาคม 2559
2016-07-07 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
2016-07-07 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
2016-03-28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 วันที่ 28 มีนาคม 2559
2016-03-28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 วันที่ 28 มีนาคม 2559
2016-03-25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 วันที่ 25 มีนาคม 2559
2016-03-24 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.5 วันที่ 24 มีนาคม 2559
2016-03-07 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7 วันที่ 7 มีนาคม 2559
2016-03-04 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 วันที่ 4 มีนาคม 2559
2016-02-19 โครงการวางท่อเมนประปา ม.8 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
2016-01-27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 วันที่ 27 มกราคม 2559
2016-01-13 โครงการวางท่อเมนประปา ม.9 วันที่ 13 มกราคม 2559
2015-12-16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านนางสาหร่าย วันที่ 16 ธันวาคม 2558

2019-07-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2019-07-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
2019-07-01 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
2019-06-28 ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2019-06-24 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 8
2019-06-17 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2561
2019-06-14 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการอบต.บ้านยาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-06-13 เรื่อง ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
2019-05-08 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2562
2019-04-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
2019-04-10 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.บ้านยาง และต่อเติมอาคารจอดรถ
2019-04-04 รายงานผลการดำเนินงานการเงินประจำปี
2019-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
2019-03-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายฉัตร อู่ตะเภา ถึงบ่อดินไล้ประเสริฐ หมู่ที่ 3
2019-03-19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปี๊ด รัตนาถาวรกุล ถึงบ้านนางบุญนาค เกตุอยู่ หมู่ที่ 5
2019-02-28 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
2019-02-26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.บ้านยาง และต่อเติมอาคารจอดรถ
2019-02-18 เรื่อง ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
2019-02-07 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2562
2019-01-07 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ในรอบเดือนธันวาคม 2561
2018-12-30 ประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2018-12-03 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 รายการ
2018-11-29 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
2018-11-20 ประชาสัมพันธ์
2018-11-16 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 รายการ
2018-11-14 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-09 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
2018-11-09 เรื่อง ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2018-10-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญ จำนวน 2 แห่ง
2018-10-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ิอวัสดุสำหรับพนักงานเก็บขยะ จำนวน 4 รายการ
2018-10-08 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2561
2018-10-05 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2018-09-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล
2018-09-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-09-21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recyciing) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง
2018-09-12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-09-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง
2018-09-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
2018-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเคลือบทีมีฟอส (Temephos 1%)
2018-09-06 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
2018-09-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชั้น จำนวน 2 ช่วง ระยะทางรวม 1,248 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 1 ช่วง รวมระยะทาง 87 เมตร หมู่ที่ 4
2018-08-30 ประกาสประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมูที่ 2
2018-08-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัด มั่นคง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง
2018-07-20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2018-06-21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
2018-05-31 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2018-04-11 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2561
2018-02-28 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
2018-01-23 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2561
2018-01-23 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
2018-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2017-12-25 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.2561-2564)
2017-12-06 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
2017-12-06 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2017-12-01 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2017-12-01 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2017-11-29 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2017-10-01 จำนวนผู้มารับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2561
2017-06-12 แผนปฎิบัติการโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่
2017-06-12 ร่วมกิจกรรมเข้าเฝ้ากราบบังคมถวายพระบรมศพ
2017-05-31 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
2017-02-02 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโป่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร
2016-11-28 ประชาสัมพันธิ์แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐
2016-10-14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องรายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2015-07-21 คู่มือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th