สภาพข้อมูลพื้นฐาน


สภาพข้อมูลพื้นฐาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีการดำเนินงานและบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 
1. การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
    - ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน
    - ดำเนินการติดตั้ง  ซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
2. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
    - ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
    - ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  ประปาหมู่บ้าน
3. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
    - สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
    - ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ
    - ให้คำแนะนำกลุ่มอาชีพเมื่อมีปัญหา
4. การดำเนินงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    - จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  หมู่บ้าน / ตำบล
    - ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในตำบล
    - ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์
    - ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยต่างๆ
5. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
    - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพให้ราษฎรได้รับทราบ
    - ร่วมกับสถานีอนามัยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า  โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้
    - ร่วมกิจกรรมกับสถานีอนามัยและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง
6. การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
    - ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่
    - ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - ให้การสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน  และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - ให้การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  งานวันเข้าพรรษา  งานวันพ่อ  งานวันสงกรานต์ ฯลฯ
7. การดำเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร
    - พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเข้ารับการ  ฝึกอบรม         ตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ  หน่วยงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรม             และจริยธรรม
    - ประชุมคณะผู้บริหาร  และพนักงานตำบลอย่างต่อเนื่อง
    - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
8. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - กิจกรรมปลูกป่า
    - ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้
              1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมาก  ครอบคลุมงานทุกด้านโดย  จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและคำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 80
              2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม  ในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน

26/10/2016

1748

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th