ประกาศเปิดเผยราคากลาง


ประกาศเปิดเผยราคากลางวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 

31/05/2017

167

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th