วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 

               "จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านยาง มีความกินดีอยู่ดี ปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"

09/12/2016

179

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ : www.banyang-npt.go.th