วิสัยทัศน์ / คำขวัญ


วิสัยทัศน์ 

               "จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านยาง มีความกินดีอยู่ดี ปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"

 

09/12/2016

1533

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th