ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ดูทั้งหมด

2017-11-29 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 26)


2017-10-27 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 500,000 (ดู : 27)
2016-09-19 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ ม.5 วันที่ 19 กันยายน 2559 (ดู : 73)
2016-08-18 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ดู : 62)
2016-07-07 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (ดู : 66)
2016-07-07 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (ดู : 67)
2016-03-28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 วันที่ 28 มีนาคม 2559 (ดู : 52)
2016-03-28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 วันที่ 28 มีนาคม 2559 (ดู : 68)
2016-03-25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 วันที่ 25 มีนาคม 2559 (ดู : 54)
2016-03-24 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.5 วันที่ 24 มีนาคม 2559 (ดู : 79)
2016-03-07 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7 วันที่ 7 มีนาคม 2559 (ดู : 55)
2016-03-04 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 วันที่ 4 มีนาคม 2559 (ดู : 66)
2016-02-19 โครงการวางท่อเมนประปา ม.8 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ดู : 66)
2016-01-27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 วันที่ 27 มกราคม 2559 (ดู : 59)
2016-01-13 โครงการวางท่อเมนประปา ม.9 วันที่ 13 มกราคม 2559 (ดู : 55)
2015-12-16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านนางสาหร่าย วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (ดู : 63)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรื่อง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำดอกไม้จันถวายแด่พ่อหลวง

กิจกรรมปลูกต้นยางนา
หนังสือราชการ สถ.

13/12/2560 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิงที่ส่งมาด้วย]
14/12/2560 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กพส. มท 0810.5/ว2823
15/12/2560 แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ กพส. มท 0810.5/ว2834
12/12/2560 มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กยผ. มท 0815.3/ว2798 [สิงที่ส่งมาด้วย]
14/12/2560 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822
13/12/2560 การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2560 สล. มท 0801.2/ว277
14/12/2560 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2821
13/12/2560 การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กพส. มท 0810.5/ว2812
12/12/2560 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (DLA Morning Brief) สล. มท 0801.2/ว274
13/12/2560 การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว7015
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th